تبلیغات

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 98

۰
عمده تغییرات برنامه 
 
طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹

برنامه سالانه پیش دبستانی

۱– حذف برخی از ملاک ها و تغییر در عناوین فعالیت ها
 
۲– اضافه کردن عناوین مورد نظر معاونت های مختلف ستادی
 
۳- تفکیک برنامه ریزی از فرایند های دیگر
 
۴- شیوه ی امتیاز دهی در خودارزیابی اولیه و پایانی
 
۵- فرمول محاسبه رشد
 
۶- شکل و محتوای جداول
 
ملاک ها فعالیتها امتیازبراساس تغییرات واصلاحات راهنمای برنامه
 
محور آموزش ویادگیری:۷ملاک_۲۲فعالیت_سقف امتیاز۹۸
 
محورفوق برنامه وپرورشی:۵ملاک_۲۲فعالیت_سقف امتیاز۴۹
 
محورسلامت وتربیت بدنی:۷ملاک_۳۷فعالیت_سقف امتیاز۵۶
 
محور مشارکت:۳ملاک_۹فعالیت_سقف امتیاز۳۵
 
محور نظارت:۱ملاک_۳فعالیت_سقف امتیاز۲۱
 
اداری مالی:۲ملاک_۱۱فعالیت_سقف امتیاز۲۱
 
محور برنامه ریزی:۲ملاک_۶فعالیت_سقف امتیاز۱۴
 
محور خلاقیت:۱ملاک_۴فعالیت _سقف امتیاز ۷
 
محور برنامه ریزی توسط ارزیاب بیرونی ارزش گذاری می شود
 
تعداد ملاک ها۲۸
 
تعداد فعالیتها :۱۱۴
 
جمع امتیاز ۳۰۱عداد ملاک ها از ۳۶ به۲۸ ملاک کاهش یافته است.
 
تعداد فعالیت ها از۱۴۶ تا به۱۱۴ کاهش یافته است
 
مقدمه
 
اهداف دوره ابتدایی
 
چشم انداز – رویکردهای مدرسه
 
مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ – بیانیه مأموریت
 
چشم انداز آموزشگاه – مأموریت آموزشگاه
 
چرخش های تحول آفرین
 
صورت جلسه تأیید شورای مدرسه
 
اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه – جدول اطلاعات تعداد کلاس و دانش آموزان دبستان
 
جدول اطلاعات فیزیکی – وضعیت تجهیزات اداری هوشمند دبستان
 
جدول مشخصات کارکنان آموزشگاه
 
بررسی وضعیت مدرک تحصیلی اولیاء – برررسی وضعیت مشاغل اولیاء
 
بررسی وضعیت شاخص های اساسی آموزشگاه
 
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 
بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی آموزشگاه
 
تحلیل محیطی محور آموزش و یادگیری
 
برنامه عملیاتی محور آموزش و یادگیری
 
تحلیل محیطی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
 
برنامه عملیاتی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
 
تحلیل محیطی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
 
برنامه عملیاتی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
 
تحلیل محیطی محور سلامت و تربیت بدنی
 
برنامه عملیاتی محور سلامت و تربیت بدنی
 
تحلیل محیطی محور اداری و مالی
 
برنامه عملیاتی محور اداری و مالی
 
تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
 
جدول کنترل نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سالانه دبستان
 
نحوه محاسبه سرانه
 
اطلاعات و مشخصات آموزشگاه
 
اطلاعات شناسنامه ای و عمومی آموزشگاه
 
اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه
 
تعداد کلاس و دانش آموزان آموزشگاه
 
میثاق نامه دانش آموزی
 
مشخصات و سمت کارکنان واحد آموزشی
 
منشور اخلاقی کارکنان
 
درصد ارتقا و عدم ارتقاؤ مدرسه در سال قبل
 
نمودار درصد ارتقا و عدم ارتقا در سال قبل
 
تاییدیه برنامه
 
شناسایی قوتها و- ضعفها و فرصت ها و تهدیدها بر اساس جدول ماتریس swot
 
اهداف کلان آموزشی و پرورشی
 
جدول پیشرفت اجرایی برنامه طرح تدبیر به صورت ماهانه
 
تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
 
فرم ارزیابی بهبود فرآیند
 
فرم ارزیابی بیرونی فرآیندی
 
تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی
 
فرم بازدید معلمان
 
صورتجلسات طرح تدبیر
 
فرم های برنامه محوری و نظارت
 
فرم های پرورشی
 
جداول طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹

جدول گام های تدبیر۶ جدول برنامه تدبیر

جدول شماره ۱ مربوط به گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه است
 
جدول شماره ۲ چارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه بر اساس فرم شماره ۶ است
 
جدول شماره ۳ فعالیت های اجرای برنامه تدبیر است
 
جدول شماره ۴ نمونه فرم پیشنهادی خودارزیابی مسئولین فعالیت ها است
 
جدول شماره ۵ نمونه فرم ارزیابی فرایندی (ویژه بازدیدهای طی سال تحصیلی) است
 
جدول شماره ۶ فرم ارزیابی بهبود فرایندها است
+ نوشته شده توسط Mehdi1 در ، یک بازدید ، بدون دیدگاه
نوشته‌های اخیر